KARIERA

 

Naszą naczelną zasadą jest inwestycja w kapitał ludzki poprzez rekrutację i zatrudnianie najlepszych pracowników pod względem uzyskanych kwalifikacji oraz posiadanego doświadczenia. Zapewniamy naszym pracownikom ciągłe podnoszenie kwalifikacji dzięki szkoleniom, pomagając im nakreślić obecne i przyszłe plany zawodowe. Nasza Grupa zatrudnia ponad 125.000 osób na pięciu kontynentach.

 

Informujemy, iż administratorem Pani/Pana danych osobowych jest COLAS RAIL POLSKA Sp. z o. o. z siedzibą w Gdańsku, ul. Kartuska 5, 80-103 Gdańsk, wpisana pod numerem KRS: 0000457927 do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP:  5833159052, REGON: 221867831 (zwana dalej COLAS RAIL POLSKA Sp. z o. o.), która będzie przetwarzała Pani/Pana dane osobowe podane w formularzu aplikacyjnym oraz dokumentach aplikacyjnych dla celów przeprowadzenia procesu rekrutacji.

 

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez COLAS RAIL POLSKA Sp. z o. o.  w związku z wypełnieniem obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, o którym mowa w art. 22¹ Kodeksu Pracy oraz art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 lub na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679) w sytuacji kiedy zakres przesyłanych przez Panią/Pana danych wykracza poza katalog określony w art. 22¹ Kodeksu Pracy.

 

Jeżeli zakres przesyłanych przez Panią/Pana danych wykracza poza katalog określony w art. 22¹ Kodeksu Pracy prosimy o zamieszczenie w dokumencie aplikacyjnym klauzuli o treści: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez COLAS RAIL POLSKA Sp. z o. o. z siedzibą w Gdańsku w celu udziału w postępowaniu rekrutacyjnym”. W przypadku chęci udziału w przyszłych postępowaniach rekrutacyjnych organizowanych przez COLAS RAIL POLSKA Sp. z o. o. prosimy dodatkowo o zamieszczenie w dokumencie aplikacyjnym klauzuli o treści: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez COLAS RAIL POLSKA Sp. z o. o. z siedzibą w Gdańsku w celu udziału w przyszłych postępowaniach rekrutacyjnych" [opcjonalnie].  W dowolnym momencie ma Pani/Pan prawo odwołać udzieloną zgodę na przetwarzanie danych osobowych poprzez wysłanie stosownego oświadczenia na adres poczty elektronicznej: kontakt@colasrail.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 

Ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Celem realizacji powyższych uprawnień, należy skontaktować się z nami na adres poczty elektronicznej: kontakt@colasrail.pl. Złożenie przez Panią/Pana żądania usunięcia danych oznacza rezygnację z dalszego udziału w procesie rekrutacji i spowoduje bezzwłoczne usunięcie Pani/Pana danych osobowych.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane jedynie przez okres niezbędny dla celów procesu rekrutacyjnego oraz jego badania, po upływie którego dane zostaną trwale usunięte, chyba że wyrazi Pani/Pan ww. zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach, w takim przypadku Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia kolejnych rekrutacji, ale nie dłużej niż przez okres 1 roku.

 

Aplikując, wyraża Pani/Pan zgodę na przetwarzanie przez COLAS RAIL POLSKA Sp. z o. o. danych osobowych zawartych w formularzu aplikacyjnym i dokumentach aplikacyjnych na potrzeby rekrutacji. Jednocześnie oświadcza Pani/Pan, że podanie przez Panią/Pana danych wykraczających poza katalog określony w przepisach Kodeksu pracy i innych właściwych ustawach jest dobrowolne i dla Pani/Pana korzystne.

 

W każdym czasie przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dziękujemy za wszystkie zgłoszenia. Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi na wybrane oferty.

 

 

Jeśli jesteś zainteresowany pracą dla najlepszych w swojej branży - dołącz do nas już dzisiaj!

 

Obecnie poszukujemy osób na stanowisko